Pharmacology

Name: Dr. Sakat S S

Designation: Principal

Qualification: M. Pharm, PhD

 

Name: Mr. Sanap C R

Designation: Assistant Professor

Qualification: M. Pharm 

Name: Mr. Patil S K

Designation: Assistant Professor

Qualification: M. Pharm 

 

Name: Mr. Pandit S B

Designation: Assistant Professor

Qualification: M. Pharm